Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Αλιάρτου ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2268350211-212-213
FAX: 2268022690

 ΘΕΜΑ: Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων οφειλών   

Ενημερώνουμε τους Δημότες   ότι  ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες είναι  βεβαιωμένες στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου σύμφωνα με τον ν. 4038/2012 (παράγραφος 8 του άρθρου 3 ) και τον  ν.4071/2012  και ισχύουν τα εξής:

1. Εφάπαξ πληρωμή  απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)  όλων των προσαυξήσεων.
2. Με πληρωμή από  δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων.

3. Με πληρωμή από  δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,  απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε   τοις εκατό (75%)  των προσαυξήσεων.
4. Με πληρωμή από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων.
5. Με πληρωμή από  τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις,  απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%)  των προσαυξήσεων
6. Με πληρωμή από  σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις,  απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)  των προσαυξήσεων
Στις περιπτώσεις  4.5.6. οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο και αναμένουμε νεότερες διευκρινιστικές εγκυκλίους.
 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2012 στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
 Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
 Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
 Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι  οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

                                                                                                             Από τον Δήμο

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα ... Η Μήδεια στον Ευριπίδη λέει «θα προτιμούσα να πολεμήσω τρεις φορές παρά να γεννήσω μία»

Στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα δεν έχαιρε μεγάλης υπολήψεως. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν φτιάξει κοινωνίες πολεμιστών και εμπόρων που ήταν κατεξοχήν ανδροκρατικές, ενώ οι γυναίκες ήταν χρήσιμες για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών και βέβαια για την αναπαραγωγή. Η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών ήταν οι σοβαρότερες αρμοδιότητες που είχε η γυναίκα. Οι μητέρες είχαν σοβαρότατη αποστολή να επιτελέσουν, κυρίως όταν έπρεπε να αναθρέψουν αγόρια, γιατί τα νεογέννητα κορίτσια ήταν γενικώς ανεπιθύμητα. Η συνήθης πρακτική για ανεπιθύμητα παιδιά, δηλαδή κορίτσια ή άρρωστα νεογέννητα, δεν ήταν βρεφοκτονία, αλλά η εγκατάλειψή τους σε μια ερημιά, η «έκθεσις». Τοκετός στην αρχαιότητα. Ανάγλυφο του 5ου π.Χ αιώνα Σύμφωνα με ιστορικές εκτιμήσεις, το 10% των νεογέννητων κοριτσιών πετιόντουσαν στις ερημιές και πέθαιναν.