Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Αλιάρτου ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2268350211-212-213
FAX: 2268022690

 ΘΕΜΑ: Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων οφειλών   

Ενημερώνουμε τους Δημότες   ότι  ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες είναι  βεβαιωμένες στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλιάρτου σύμφωνα με τον ν. 4038/2012 (παράγραφος 8 του άρθρου 3 ) και τον  ν.4071/2012  και ισχύουν τα εξής:

1. Εφάπαξ πληρωμή  απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)  όλων των προσαυξήσεων.
2. Με πληρωμή από  δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων.

3. Με πληρωμή από  δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,  απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε   τοις εκατό (75%)  των προσαυξήσεων.
4. Με πληρωμή από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων.
5. Με πληρωμή από  τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις,  απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%)  των προσαυξήσεων
6. Με πληρωμή από  σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις,  απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)  των προσαυξήσεων
Στις περιπτώσεις  4.5.6. οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο και αναμένουμε νεότερες διευκρινιστικές εγκυκλίους.
 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2012 στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
 Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
 Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.
 Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι  οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

                                                                                                             Από τον Δήμο

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.