Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αλλαγές στην Παιδεία

Ριζικές αλλαγές με στόχο την αναδιάρθρωση των δομών υποστήριξης του παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού και ψηφιακού σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Οπως αναφέρθηκε σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας, οι προτεινόμενες αλλαγές υπογραμμίζουν την ανάγκη του υπουργείου να έχει στη διάθεσή του ικανοποιητικά εργαλεία για την υποστήριξη της πολιτικής του, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του εξωτερικού.
Αναλυτικότερα, οι αλλαγές θα εστιασθούν στους ακόλουθους τομείς:
Οσον αφορά στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο, επισημαίνεται ότι είναι μια σύγχρονη και επί της ουσίας σύνθεση του έργου συναφών φορέων που εξυπηρετούσαν τους 4 άξονες της εκπαίδευσης: α) πρόγραμμα σπουδών, β) αξιολόγηση, γ) επιμόρφωση, δ) έρευνα. Με το νομοσχέδιο αυτό τίθενται τα θεμέλια για τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί με την ίδρυση ενός νέου φορέα στον οποίο μεταβιβάζονται οι κύριες αρμοδιότητες τεσσάρων φορέων που λειτουργούσαν έως τώρα με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και οι οποίοι καταργούνται: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Ο νέος φορέας
Ο νέος φορέας θα έχει υπόσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για να συνδυάζει την ασφάλεια και το κύρος του δημόσιου φορέα με την ευελιξία του ιδιωτικού και με επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας.
Για το πρόσωπο που θα οριστεί στη θέση του προέδρου απαιτείται γνώμη/έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Ο φορέας έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και καταρτίζει το πρόγραμμα των εργασιών του προσδιορίζοντας και τις εστιάσεις του με βάση είτε ερωτήματα του υπουργού Παιδείας είτε αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Στις αρμοδιότητες του φορέα ανήκει -χωρίς κανέναν περιορισμό- ό,τι άμεσα ή έμμεσα διαμορφώνει, τροποποιεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολείων της πρώτης και της δεύτερης βαθμίδας γενικής ή τεχνικο-επαγγελματικής.
Ο νέος φορέας θα στεγάζεται σε κτήριο του υπουργείου αδαπάνως. Τώρα οι τέσσερις καταργούμενοι φορείς δαπανούν συνολικά περίπου 4.000.000 το χρόνο για ενοίκια.
Μεταβατική φάση
Δεν αλλάζει τίποτε στην υπηρεσιακή, μισθολογική και συνταξιοδοτική κατάσταση του προσωπικού των φορέων. Με τις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ένταξη του υπηρετούντος και στους τέσσερις φορείς επιστημονικού προσωπικού στο νέο φορέα και ρυθμίζονται οι όροι συνέχισης της απασχόλησης του αντίστοιχου διοικητικού προσωπικού χωρίς απώλεια των δικαιωμάτων του.
Ερευνητικό, ψηφιακό, εκδοτικό έργο
Βασικός άξονας του Νέου Σχολείου είναι ο ψηφιακός. Η εισαγωγή των ΤΠΕ και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου έχουν δημιουργήσει την ανάγκη μιας ενιαίας και αποδοτικής διαχείρισής τους. Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) εξελίσσεται στο βασικό κόμβο συνολικών ψηφιακών εφαρμογών και μέσων στην εκπαίδευση.
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου η αποστολή αυτή ανατίθεται σε νέο φορέα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Πάτρα και αναβαθμίζεται στον κεντρικό τεχνολογικό πυλώνα υποστήριξης τόσο των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων όσο και της εκπαίδευσης.
Ως κυριότεροι οικονομικοί πόροι του νέου φορέα προβλέπονται η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από την Ευρωπαϊκή Ενωση και ιδίως από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η χρηματοδότηση για έρευνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση προϊόντων κ.ά.
Στους σκοπούς του φορέα προστίθενται επίσης ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός της παραγωγής και διανομής των σχολικών βιβλίων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Πειραματικά - πρότυπα σχολεία
Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα πειραματικά - πρότυπα σχολεία είναι η ακόλουθη:
Οπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά «όπως σε όλες τις χώρες έτσι και στη χώρα μας είναι ανάγκη να υπάρχουν σύγχρονα σχολεία που να λειτουργούν ως "πιλότοι της γνώσης", ως φωτεινά παραδείγματα για όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.
Για το σκοπό αυτό προχωρούμε στην αναμόρφωση των πειραματικών και προτύπων σχολείων σε "Κυψέλες αριστείας και εφαρμογής πειραματικών εκπαιδευτικών πολιτικών».
Σύνδεση πειραματικών - πρότυπων σχολικών μονάδων διαφορετικής βαθμίδας
Υφιστάμενα πειραματικά σχολεία που διαθέτουν δημοτικό, γυμνάσιο, διατηρούν τη μεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι του δημοτικού να εγγράφονται στο γυμνάσιο με βάση προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ) κάθε σχολείου και εγκρίνονται από τη ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπής Πειραματικών - Προτύπων Σχολείων).
Ο αριθμός των μαθητών που εισάγονται στο πειραματικό γυμνάσιο είναι δυνατόν να είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό των φοιτούντων στο συνδεδεμένο δημοτικό σχολείο.
Στα πειραματικά - πρότυπα σχολεία όλων των βαθμίδων μπορούν να εισάγονται παιδιά με υψηλές μαθησιακές δυνατότητες, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους. 
 πηγή: Ναυτεμπορική

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.