Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Απογραφή Ευπαθών ατόμων Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ                                                                        ΑΛΙΑΡΤΟΣ 03/02/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
            Παρακαλούνται οι δημότες να δηλώσουν στην Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου τους υπερήλικες καθώς και τα άτομα του περιβάλλοντος τους που χρήζουν ειδικής βοήθειας, ιατρικής, νοσηλευτικής κλπ. ή αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και χρόνια νοσήματα, προκειμένου να τύχουν ταχείας και αποτελεσματικής βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (αποκλεισμού από σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά κλπ.).
            Πληροφορίες και δηλώσεις καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα και στην κ. Ζωή Ζυγογιάννη (τηλ. 2268350212).

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Ψαρρά – Παπαδημητρίου Ευαγγελία
                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: _______


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ                                                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(περιγράψτε το πρόβλημα και το είδος βοήθειας που απαιτείται)
(πχ. Μεταφορά σε νοσοκομείο, μετάγγιση κλπ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟΑΛΙΑΡΤΟΣ _____ /________/2011

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παρουσίαση βιβλίου στο Λεοντάρι Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ποιά τα χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου;

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μια μαθησιακή αλλά και μια ψυχολογική διαδικασία γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του παιδαγωγού – ψυχολόγου.  Σήμερα οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στις όλο και πιο πλουραλιστικές σχολικές τάξεις. Εκτός από καλοί δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και καλοί εμψυχωτές.
Συμβουλευτική ονομάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός ο οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια ή στήριξη σε μαθητές του ή σε γονείς μαθητών του προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που πηγάζουν από το σχολείο, συμμαθητές, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον). Δεν επιδιώκεται ψυχανάλυση αλλά ψυχολογική στήριξη αυτών. Η συμβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και την οικογένειά τους η συμβουλευτική και οι συμβ…

Προβλήματα σχολικής τάξης και διαχείριση κρίσεων

Θα αναφερθούμε σε προβλήματα λειτουργί­ας της σχολικής τάξης και σε γεγονότα που διαταράσσουν τη διδασκαλία σ’ αυτήν. Τα γεγονότα αυτά συναρτώνται με τη σύνθεση της τάξης, με τα χαρακτηριστικά και τη διδακτική προσέγγιση των διδασκόντων, αλλά και με γενικότερους παράγοντες, όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες, η ευρύτερη κατάσταση στο κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού και ιδιαιτέ­ρως του κοινωνιολόγου, ο οποίος λόγω της ειδικότητάς του έχει μια ιδιαί­τερη ευαισθησία και κατανόηση για τις συνέπειες αυτών των προβλημάτων στη ζωή των παιδιών και στην εκπαίδευσή τους.